Traditional

閑臥寄劉同州

軟褥短屏風,昏昏醉臥翁。
鼻香茶熟後,腰暖日陽中。
伴老琴長在,迎春酒不空。
可憐閑氣味,唯欠與君同。

Simplified

闲卧寄刘同州

软褥短屏风,昏昏醉卧翁。
鼻香茶熟后,腰暖日阳中。
伴老琴长在,迎春酒不空。
可怜闲气味,唯欠与君同。

Pronunciation

xián wò jì liú tóng zhōu

ruǎn rù duǎn píng fēng , hūn hūn zuì wò wēng 。
bí xiāng chá shú hòu , yāo nuǎn rì yáng zhōng 。
bàn lǎo qín cháng zài , yíng chūn jiǔ bù kōng 。
kě lián xián qì wèi , wéi qiàn yǔ jūn tóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.