Traditional

閑臥

薄食當齋戒,散班同隱淪。
佛容為弟子,天許作閑人。
唯置床臨水,都無物近身。
清風散發臥,兼不要紗巾。

Simplified

闲卧

薄食当斋戒,散班同隐沦。
佛容为弟子,天许作闲人。
唯置床临水,都无物近身。
清风散发卧,兼不要纱巾。

Pronunciation

xián wò

báo shí dāng zhāi jiè , sàn bān tóng yǐn lún 。
fó róng wéi dì zǐ , tiān xǔ zuò xián rén 。
wéi zhì chuáng lín shuǐ , dū wú wù jìn shēn 。
qīng fēng sàn fā wò , jiān bù yào shā jīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.