Traditional

閑吟

貧窮汲汲求衣食,富貴營營役心力。
人生不富即貧窮,光陰易過閑難得。
我今幸在窮富間,雖在朝廷不入山。
看雪尋花玩風月,洛陽城裏七年閑。

Simplified

闲吟

贫穷汲汲求衣食,富贵营营役心力。
人生不富即贫穷,光阴易过闲难得。
我今幸在穷富间,虽在朝廷不入山。
看雪寻花玩风月,洛阳城里七年闲。

Pronunciation

xián yín

pín qióng jí jí qiú yī shí , fù guì yíng yíng yì xīn lì 。
rén shēng bù fù jí pín qióng , guāng yīn yì guò xián nán dé 。
wǒ jīn xìng zài qióng fù jiān , suī zài zhāo tíng bù rù shān 。
kàn xuě xún huā wán fēng yuè , luò yáng chéng lǐ qī nián xián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.