Traditional

閑詠

步月憐清景,眠松愛綠陰。
早年詩思苦,晚歲道情深。
夜學禪多坐,秋牽興暫吟。
悠然兩事外,無處更留心。

Simplified

闲咏

步月怜清景,眠松爱绿阴。
早年诗思苦,晚岁道情深。
夜学禅多坐,秋牵兴暂吟。
悠然两事外,无处更留心。

Pronunciation

xián yǒng

bù yuè lián qīng jǐng , mián sōng ài lǜ yīn 。
zǎo nián shī sī kǔ , wǎn suì dào qíng shēn 。
yè xué chán duō zuò , qiū qiān xīng zàn yín 。
yōu rán liǎng shì wài , wú chǔ gēng liú xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.