Traditional

閑詠園中草木

麝香萱草移東郭,錦子葵花買上原。
兒喚乃翁閑一看,欣然曳杖出籬門。

Simplified

闲咏园中草木

麝香萱草移东郭,锦子葵花买上原。
儿唤乃翁闲一看,欣然曳杖出篱门。

Pronunciation

xián yǒng yuán zhōng cǎo mù

shè xiāng xuān cǎo yí dōng guō , jǐn zǐ kuí huā mǎi shàng yuán 。
ér huàn nǎi wēng xián yī kàn , xīn rán yè zhàng chū lí mén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.