Traditional

閑詠

蕭蕭華發映烏巾,五十年前故史臣。
正使老來無老伴,未妨閑處作閑人。
按行池水知增耗,點檢庭花見故新。
更有庵中策勛事,投床鼻息聒比鄰。

Simplified

闲咏

萧萧华发映乌巾,五十年前故史臣。
正使老来无老伴,未妨闲处作闲人。
按行池水知增耗,点检庭花见故新。
更有庵中策勋事,投床鼻息聒比邻。

Pronunciation

xián yǒng

xiāo xiāo huá fā yìng wū jīn , wǔ shí nián qián gù shǐ chén 。
zhèng shǐ lǎo lái wú lǎo bàn , wèi fáng xián chǔ zuò xián rén 。
àn xíng chí shuǐ zhī zēng hào , diǎn jiǎn tíng huā jiàn gù xīn 。
gēng yǒu ān zhōng cè xūn shì , tóu chuáng bí xī guō bǐ lín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.