Traditional

閑園獨賞

午後郊園靜,晴來景物新。
雨添山氣色,風借水精神。
永日若為度,獨遊何所親。
仙禽狎君子,芳樹倚佳人。
蟻鬥王爭肉,蝸移舍逐身。
蝶雙知伉儷,蜂分見君臣。
蠢蠕形雖小,逍遙性即均。
不知鵬與鷃,相去幾微塵。

Simplified

闲园独赏

午后郊园静,晴来景物新。
雨添山气色,风借水精神。
永日若为度,独游何所亲。
仙禽狎君子,芳树倚佳人。
蚁斗王争肉,蜗移舍逐身。
蝶双知伉俪,蜂分见君臣。
蠢蠕形虽小,逍遥性即均。
不知鹏与鷃,相去几微尘。

Pronunciation

xián yuán dú shǎng

wǔ hòu jiāo yuán jìng , qíng lái jǐng wù xīn 。
yǔ tiān shān qì sè , fēng jiè shuǐ jīng shén 。
yǒng rì ruò wéi dù , dú yóu hé suǒ qīn 。
xiān qín xiá jūn zǐ , fāng shù yǐ jiā rén 。
yǐ dǒu wáng zhēng ròu , wō yí shè zhú shēn 。
dié shuāng zhī kàng lì , fēng fēn jiàn jūn chén 。
chǔn rú xíng suī xiǎo , xiāo yáo xìng jí jūn 。
bù zhī péng yǔ yàn , xiāng qù jī wēi chén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.