Traditional

閑坐

暖擁紅爐火,閑搔白發頭。
百年慵裏過,萬事醉中休。
有室同摩詰,無兒比鄧攸。
莫論身在日,身後亦無憂。

Simplified

闲坐

暖拥红炉火,闲搔白发头。
百年慵里过,万事醉中休。
有室同摩诘,无儿比邓攸。
莫论身在日,身后亦无忧。

Pronunciation

xián zuò

nuǎn yōng hóng lú huǒ , xián sāo bái fā tóu 。
bǎi nián yōng lǐ guò , wàn shì zuì zhōng xiū 。
yǒu shì tóng mó jié , wú ér bǐ dèng yōu 。
mò lùn shēn zài rì , shēn hòu yì wú yōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.