Traditional

閑坐

婆娑放雞犬,嬉戲任兒童。
閑坐槐陰下,開襟向晚風。
漚麻池水裏,曬棗日陽中。
人物何相稱,居然田舍翁。

Simplified

闲坐

婆娑放鸡犬,嬉戏任儿童。
闲坐槐阴下,开襟向晚风。
沤麻池水里,晒枣日阳中。
人物何相称,居然田舍翁。

Pronunciation

xián zuò

pó suō fàng jī quǎn , xī xì rèn ér tóng 。
xián zuò huái yīn xià , kāi jīn xiàng wǎn fēng 。
òu má chí shuǐ lǐ , shài zǎo rì yáng zhōng 。
rén wù hé xiāng chēng , jū rán tián shè wēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.