Traditional

閑居作

多病辭官罷,閑居作賦成。
圖書唯藥箓,飲食止藜羹。
學謝淹中術,詩無鄴下名。
不堪趨建禮,詎是厭承明。
已輟金門步,方從石路行。
遠山期道士,高柳覓先生。
性懶尤因疾,家貧自省營。
種苗雖尚短,谷價幸全輕。
篇詠投康樂,壺觴就步兵。
何人肯相訪,開戶一逢迎。

Simplified

闲居作

多病辞官罢,闲居作赋成。
图书唯药箓,饮食止藜羹。
学谢淹中术,诗无邺下名。
不堪趋建礼,讵是厌承明。
已辍金门步,方从石路行。
远山期道士,高柳觅先生。
性懒尤因疾,家贫自省营。
种苗虽尚短,谷价幸全轻。
篇咏投康乐,壶觞就步兵。
何人肯相访,开户一逢迎。

Pronunciation

xián jū zuò

duō bìng cí guān bà , xián jū zuò fù chéng 。
tú shū wéi yào lù , yǐn shí zhǐ lí gēng 。
xué xiè yān zhōng shù , shī wú yè xià míng 。
bù kān qū jiàn lǐ , jù shì yàn chéng míng 。
yǐ chuò jīn mén bù , fāng cóng shí lù xíng 。
yuǎn shān qī dào shì , gāo liǔ mì xiān shēng 。
xìng lǎn yóu yīn jí , jiā pín zì shěng yíng 。
zhǒng miáo suī shàng duǎn , gǔ jià xìng quán qīng 。
piān yǒng tóu kāng lè , hú shāng jiù bù bīng 。
hé rén kěn xiāng fǎng , kāi hù yī féng yíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.