Traditional

閑居自述

榮辱不關身,誰為疏與親。
有山堪結屋,無地可容塵。
白發偏添壽,黃花不笑貧。
一樽朝暮醉,陶令果何人。

Simplified

闲居自述

荣辱不关身,谁为疏与亲。
有山堪结屋,无地可容尘。
白发偏添寿,黄花不笑贫。
一樽朝暮醉,陶令果何人。

Pronunciation

xián jū zì shù

róng rǔ bù guān shēn , shuí wéi shū yǔ qīn 。
yǒu shān kān jié wū , wú dì kě róng chén 。
bái fā piān tiān shòu , huáng huā bù xiào pín 。
yī zūn zhāo mù zuì , táo líng guǒ hé rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.