Traditional

閑居自題

門前有流水,墻上多高樹。
竹逕繞荷池,縈回百余步。
波閑戲魚鱉,風靜下鷗鷺。
寂無城市喧,渺有江湖趣。
吾廬在其上,偃臥朝復暮。
洛下安一居,山中亦慵去。
時逢過客愛,問是誰家住。
此是白家翁,閉門終老處。

Simplified

闲居自题

门前有流水,墙上多高树。
竹迳绕荷池,萦回百余步。
波闲戏鱼鳖,风静下鸥鹭。
寂无城市喧,渺有江湖趣。
吾庐在其上,偃卧朝复暮。
洛下安一居,山中亦慵去。
时逢过客爱,问是谁家住。
此是白家翁,闭门终老处。

Pronunciation

xián jū zì tí

mén qián yǒu liú shuǐ , qiáng shàng duō gāo shù 。
zhú jìng rào hé chí , yíng huí bǎi yú bù 。
bō xián xì yú biē , fēng jìng xià ōu lù 。
jì wú chéng shì xuān , miǎo yǒu jiāng hú qù 。
wú lú zài qí shàng , yǎn wò zhāo fù mù 。
luò xià ān yī jū , shān zhōng yì yōng qù 。
shí féng guò kè ài , wèn shì shuí jiā zhù 。
cǐ shì bái jiā wēng , bì mén zhōng lǎo chǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.