Traditional

閑居

深閉竹間扉,靜掃松下地。
獨嘯晚風前,何人知此意。
看山盡日坐,枕帙移時睡。
誰能從我遊,使君心無事。

Simplified

闲居

深闭竹间扉,静扫松下地。
独啸晚风前,何人知此意。
看山尽日坐,枕帙移时睡。
谁能从我游,使君心无事。

Pronunciation

xián jū

shēn bì zhú jiān fēi , jìng sǎo sōng xià dì 。
dú xiào wǎn fēng qián , hé rén zhī cǐ yì 。
kàn shān jìn rì zuò , zhěn zhì yí shí shuì 。
shuí néng cóng wǒ yóu , shǐ jūn xīn wú shì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.