Traditional

閑居

小隱輕華屋,深山自結茅。
亂苔侵石磴,疏竹映花梢。

Simplified

闲居

小隐轻华屋,深山自结茅。
乱苔侵石磴,疏竹映花梢。

Pronunciation

xián jū

xiǎo yǐn qīng huá wū , shēn shān zì jié máo 。
luàn tái qīn shí dèng , shū zhú yìng huā shāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.