Traditional

閑忙

奔走朝行內,棲遲林墅間。
多因病後退,少及健時還。
斑白霜侵鬢,蒼黃日下山。
閑忙俱過日,忙校不如閑。

Simplified

闲忙

奔走朝行内,栖迟林墅间。
多因病后退,少及健时还。
斑白霜侵鬓,苍黄日下山。
闲忙俱过日,忙校不如闲。

Pronunciation

xián máng

bēn zǒu zhāo xíng nèi , qī chí lín shù jiān 。
duō yīn bìng hòu tuì , shǎo jí jiàn shí huán 。
bān bái shuāng qīn bìn , cāng huáng rì xià shān 。
xián máng jù guò rì , máng xiào bù rú xián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.