Traditional

閑意

不爭榮耀任沈淪,日與時疏共道親。
北省朋僚音信斷,東林長老往還頻。
病停夜食閑如社,慵擁朝裘暖似春。
漸老濺諳閑氣味,終身不擬作忙人。

Simplified

闲意

不争荣耀任沉沦,日与时疏共道亲。
北省朋僚音信断,东林长老往还频。
病停夜食闲如社,慵拥朝裘暖似春。
渐老溅谙闲气味,终身不拟作忙人。

Pronunciation

xián yì

bù zhēng róng yào rèn chén lún , rì yǔ shí shū gòng dào qīn 。
běi shěng péng liáo yīn xìn duàn , dōng lín cháng lǎo wǎng huán pín 。
bìng tíng yè shí xián rú shè , yōng yōng zhāo qiú nuǎn sì chūn 。
jiàn lǎo jiàn ān xián qì wèi , zhōng shēn bù nǐ zuò máng rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.