Traditional

閑遊即事

郊野遊行熟,村園次第過。
驀山尋浥澗,踏水渡伊河。
寒食青青草,春風瑟瑟波。
逢人共杯酒,隨馬有笙歌。
勝事經非少,芳辰過亦多。
還須自知分,不老擬如何?

Simplified

闲游即事

郊野游行熟,村园次第过。
蓦山寻浥涧,踏水渡伊河。
寒食青青草,春风瑟瑟波。
逢人共杯酒,随马有笙歌。
胜事经非少,芳辰过亦多。
还须自知分,不老拟如何?

Pronunciation

xián yóu jí shì

jiāo yě yóu xíng shú , cūn yuán cì dì guò 。
mò shān xún yì jiàn , tà shuǐ dù yī hé 。
hán shí qīng qīng cǎo , chūn fēng sè sè bō 。
féng rén gòng bēi jiǔ , suí mǎ yǒu shēng gē 。
shèng shì jīng fēi shǎo , fāng chén guò yì duō 。
huán xū zì zhī fēn , bù lǎo nǐ rú hé ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.