Traditional

閑遊所至少留得長句

畫橈艇子短驢秋,野店山郵每小留。
瓜蔓水生初抹岸,梅黃雨細欲遮樓。
遼東邂逅從歸鶴,海上逢迎得狎鷗。
豈是人間偏好異,暮年難復作沈浮。

Simplified

闲游所至少留得长句

画桡艇子短驴秋,野店山邮每小留。
瓜蔓水生初抹岸,梅黄雨细欲遮楼。
辽东邂逅从归鹤,海上逢迎得狎鸥。
岂是人间偏好异,暮年难复作沉浮。

Pronunciation

xián yóu suǒ zhì shǎo liú dé cháng jù

huà ráo tǐng zǐ duǎn lǘ qiū , yě diàn shān yóu měi xiǎo liú 。
guā wàn shuǐ shēng chū mǒ àn , méi huáng yǔ xì yù zhē lóu 。
liáo dōng xiè hòu cóng guī hè , hǎi shàng féng yíng dé xiá ōu 。
qǐ shì rén jiān piān hǎo yì , mù nián nán fù zuò chén fú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.