Traditional

閑遊

我出亦何急,輟行還悵然。
輕裝幸已具,老健更誰先。
野飯聊支日,山蔬不直錢。
此生終樂死,何以報皇天?

Simplified

闲游

我出亦何急,辍行还怅然。
轻装幸已具,老健更谁先。
野饭聊支日,山蔬不直钱。
此生终乐死,何以报皇天?

Pronunciation

xián yóu

wǒ chū yì hé jí , chuò xíng huán chàng rán 。
qīng zhuāng xìng yǐ jù , lǎo jiàn gēng shuí xiān 。
yě fàn liáo zhī rì , shān shū bù zhí qián 。
cǐ shēng zhōng lè sǐ , hé yǐ bào huáng tiān ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.