Traditional

閑眠

暖床斜臥日曛腰,一覺閑眠百病銷。
盡日一飧茶兩碗,更無所要到明朝。

Simplified

闲眠

暖床斜卧日曛腰,一觉闲眠百病销。
尽日一飧茶两碗,更无所要到明朝。

Pronunciation

xián mián

nuǎn chuáng xié wò rì xūn yāo , yī jué xián mián bǎi bìng xiāo 。
jìn rì yī sūn chá liǎng wǎn , gēng wú suǒ yào dào míng zhāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.