Traditional

閑行

五十年來思慮熟,忙人應未勝閑人。
林園傲逸真成貴,衣食單疏不是貧。
專掌圖書無過地,遍尋山水自由身。
倘年七十猶強健,尚得閑行十五春。

Simplified

闲行

五十年来思虑熟,忙人应未胜闲人。
林园傲逸真成贵,衣食单疏不是贫。
专掌图书无过地,遍寻山水自由身。
倘年七十犹强健,尚得闲行十五春。

Pronunciation

xián xíng

wǔ shí nián lái sī lǜ shú , máng rén yīng wèi shèng xián rén 。
lín yuán ào yì zhēn chéng guì , yī shí dān shū bù shì pín 。
zhuān zhǎng tú shū wú guò dì , biàn xún shān shuǐ zì yóu shēn 。
tǎng nián qī shí yóu qiáng jiàn , shàng dé xián xíng shí wǔ chūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.