Traditional

閑題家池寄王屋張道士

有石白磷磷,有水清潺潺。
有叟頭似雪,婆娑乎其間。
進不趨要路,退不入深山。
深山太獲落,要路多險艱。
不如家池上,樂逸無憂患。
有食適吾口,有酒酡吾顏。
恍惚遊醉鄉,希夷造玄關。
五千言下悟,十二年來閑。
富者我不顧,貴者我不攀。
唯有天壇子,時來一往還。

Simplified

闲题家池寄王屋张道士

有石白磷磷,有水清潺潺。
有叟头似雪,婆娑乎其间。
进不趋要路,退不入深山。
深山太获落,要路多险艰。
不如家池上,乐逸无忧患。
有食适吾口,有酒酡吾颜。
恍惚游醉乡,希夷造玄关。
五千言下悟,十二年来闲。
富者我不顾,贵者我不攀。
唯有天坛子,时来一往还。

Pronunciation

xián tí jiā chí jì wáng wū zhāng dào shì

yǒu shí bái lín lín , yǒu shuǐ qīng chán chán 。
yǒu sǒu tóu sì xuě , pó suō hū qí jiān 。
jìn bù qū yào lù , tuì bù rù shēn shān 。
shēn shān tài huò luò , yào lù duō xiǎn jiān 。
bù rú jiā chí shàng , lè yì wú yōu huàn 。
yǒu shí shì wú kǒu , yǒu jiǔ tuó wú yán 。
huǎng hū yóu zuì xiāng , xī yí zào xuán guān 。
wǔ qiān yán xià wù , shí èr nián lái xián 。
fù zhě wǒ bù gù , guì zhě wǒ bù pān 。
wéi yǒu tiān tán zǐ , shí lái yī wǎng huán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.