Traditional

閨情

煙攢錦帳凝還散,風卷羅帷掩更開。

Simplified

闺情

烟攒锦帐凝还散,风卷罗帷掩更开。

Pronunciation

guī qíng

yān zǎn jǐn zhàng níng huán sàn , fēng juàn luó wéi yǎn gēng kāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.