Traditional

聞樂感鄰

老去親朋零落盡,秋來弦管感傷多。
尚書宅畔悲鄰笛,廷尉門前嘆雀羅。
[東鄰王大理去冬雲亡,南鄰崔尚書今秋薨逝。
]綠綺窗空分妓女,絳紗帳掩罷笙歌。
歡娛未足身先去,爭奈書生薄命何?

Simplified

闻乐感邻

老去亲朋零落尽,秋来弦管感伤多。
尚书宅畔悲邻笛,廷尉门前叹雀罗。
[东邻王大理去冬云亡,南邻崔尚书今秋薨逝。
]绿绮窗空分妓女,绛纱帐掩罢笙歌。
欢娱未足身先去,争奈书生薄命何?

Pronunciation

wén lè gǎn lín

lǎo qù qīn péng líng luò jìn , qiū lái xián guǎn gǎn shāng duō 。
shàng shū zhái pàn bēi lín dí , tíng wèi mén qián tàn què luó 。
[ dōng lín wáng dà lǐ qù dōng yún wáng , nán lín cuī shàng shū jīn qiū hōng shì 。
] lǜ qǐ chuāng kōng fēn jì nǚ , jiàng shā zhàng yǎn bà shēng gē 。
huān yú wèi zú shēn xiān qù , zhēng nài shū shēng báo mìng hé ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.