Traditional

聞仲高從兄訃

去國萬裏遊,發書三日哭。
久矣吾已衰,哀哉公不淑。
寄書墨未乾,玉立在我目。
天高鬼神惡,生世露電速。
丹心抱忠貞,白首悲放逐。
九閽不可叫,百身何由贖!
文章果何罪?
一斥獨不復。
上壽阿母前,悔不早碌碌。

Simplified

闻仲高从兄讣

去国万里游,发书三日哭。
久矣吾已衰,哀哉公不淑。
寄书墨未乾,玉立在我目。
天高鬼神恶,生世露电速。
丹心抱忠贞,白首悲放逐。
九阍不可叫,百身何由赎!
文章果何罪?
一斥独不复。
上寿阿母前,悔不早碌碌。

Pronunciation

wén zhòng gāo cóng xiōng fù

qù guó wàn lǐ yóu , fā shū sān rì kū 。
jiǔ yǐ wú yǐ shuāi , āi zāi gōng bù shū 。
jì shū mò wèi qián , yù lì zài wǒ mù 。
tiān gāo guǐ shén è , shēng shì lù diàn sù 。
dān xīn bào zhōng zhēn , bái shǒu bēi fàng zhú 。
jiǔ hūn bù kě jiào , bǎi shēn hé yóu shú !
wén zhāng guǒ hé zuì ?
yī chì dú bù fù 。
shàng shòu ā mǔ qián , huǐ bù zǎo lù lù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.