Traditional

聞哭者

昨日南鄰哭,哭聲一何苦。
雲是妻哭夫,夫年二十五。
今朝北裏哭,哭聲又何切。
雲是母哭兒,兒年十七八。
四鄰尚如此,天下多夭折。
乃知浮世人,少得垂白發。
余今過四十,念彼聊自悅。
從此明鏡中,不嫌頭似雪。

Simplified

闻哭者

昨日南邻哭,哭声一何苦。
云是妻哭夫,夫年二十五。
今朝北里哭,哭声又何切。
云是母哭儿,儿年十七八。
四邻尚如此,天下多夭折。
乃知浮世人,少得垂白发。
余今过四十,念彼聊自悦。
从此明镜中,不嫌头似雪。

Pronunciation

wén kū zhě

zuó rì nán lín kū , kū shēng yī hé kǔ 。
yún shì qī kū fū , fū nián èr shí wǔ 。
jīn zhāo běi lǐ kū , kū shēng yòu hé qiē 。
yún shì mǔ kū ér , ér nián shí qī bā 。
sì lín shàng rú cǐ , tiān xià duō yāo zhē 。
nǎi zhī fú shì rén , shǎo dé chuí bái fā 。
yú jīn guò sì shí , niàn bǐ liáo zì yuè 。
cóng cǐ míng jìng zhōng , bù xián tóu sì xuě 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.