Traditional

聞奉迎皇太後使沈判官至,因有此作

長樂宮人掃落花,君王正候五雲車。
萬方臣妾同瞻望,疑在曾城阿母家。

Simplified

闻奉迎皇太后使沈判官至,因有此作

长乐宫人扫落花,君王正候五云车。
万方臣妾同瞻望,疑在曾城阿母家。

Pronunciation

wén fèng yíng huáng tài hòu shǐ shěn pàn guān zhì , yīn yǒu cǐ zuò

cháng lè gōng rén sǎo luò huā , jūn wáng zhèng hòu wǔ yún chē 。
wàn fāng chén qiè tóng zhān wàng , yí zài zēng chéng ā mǔ jiā 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.