Traditional

聞微之江陵臥病,以大通中散、碧腴垂雲膏寄

已題一帖紅消散,又封一合碧雲英。
憑人寄向江陵去,道路迢迢一月程。
未必能治江上瘴,且圖遙慰病中情。
到時想得君拈得,枕上開看眼暫明。

Simplified

闻微之江陵卧病,以大通中散、碧腴垂云膏寄

已题一帖红消散,又封一合碧云英。
凭人寄向江陵去,道路迢迢一月程。
未必能治江上瘴,且图遥慰病中情。
到时想得君拈得,枕上开看眼暂明。

Pronunciation

wén wēi zhī jiāng líng wò bìng , yǐ dà tōng zhōng sàn b bì yú chuí yún gāo jì

yǐ tí yī tiè hóng xiāo sàn , yòu fēng yī hé bì yún yīng 。
píng rén jì xiàng jiāng líng qù , dào lù tiáo tiáo yī yuè chéng 。
wèi bì néng zhì jiāng shàng zhàng , qiě tú yáo wèi bìng zhōng qíng 。
dào shí xiǎng dé jūn niān dé , zhěn shàng kāi kàn yǎn zàn míng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.