Traditional

聞早鶯

日出眠未起,屋頭聞早鶯。
忽如上林曉,萬年枝上鳴。
憶為近臣時,秉筆直承明。
春深視草暇,旦暮聞此聲。
今聞在何處,寂寞潯陽城。
鳥聲信如一,分別在人情。
不作天涯意,豈殊禁中聽。

Simplified

闻早莺

日出眠未起,屋头闻早莺。
忽如上林晓,万年枝上鸣。
忆为近臣时,秉笔直承明。
春深视草暇,旦暮闻此声。
今闻在何处,寂寞浔阳城。
鸟声信如一,分别在人情。
不作天涯意,岂殊禁中听。

Pronunciation

wén zǎo yīng

rì chū mián wèi qǐ , wū tóu wén zǎo yīng 。
hū rú shàng lín xiǎo , wàn nián zhī shàng míng 。
yì wéi jìn chén shí , bǐng bǐ zhí chéng míng 。
chūn shēn shì cǎo xiá , dàn mù wén cǐ shēng 。
jīn wén zài hé chǔ , jì mò xún yáng chéng 。
niǎo shēng xìn rú yī , fēn bié zài rén qíng 。
bù zuò tiān yá yì , qǐ shū jīn zhōng tīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.