Traditional

聞百舌

春鳥雖儳言,春盡能齰舌,秋蚓與寒螿,亦各知時節。
微物顧能此,人乃獨不然。
君看甘陵黨,作孽非由天。

Simplified

闻百舌

春鸟虽儳言,春尽能齰舌,秋蚓与寒螿,亦各知时节。
微物顾能此,人乃独不然。
君看甘陵党,作孽非由天。

Pronunciation

wén bǎi shé

chūn niǎo suī chán yán , chūn jìn néng zé shé , qiū yǐn yǔ hán jiāng , yì gè zhī shí jié 。
wēi wù gù néng cǐ , rén nǎi dú bù rán 。
jūn kàn gān líng dǎng , zuò niè fēi yóu tiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.