Traditional

聞省城急報

黃鵠磯頭紅染淚,手殺都堂如兒戲;飛鞍疊騎塵碾塵,報書一夕三回至。
天子聖明臣斂手,胸臆決盡天下事。
二百年來好紀網,辰裂星紛委平地。
天長閽永叫不聞,健馬那堪持朽轡。
書生痛哭倚蒿籬,有錢難買青山翠。

Simplified

闻省城急报

黄鹄矶头红染泪,手杀都堂如儿戏;飞鞍叠骑尘碾尘,报书一夕三回至。
天子圣明臣敛手,胸臆决尽天下事。
二百年来好纪网,辰裂星纷委平地。
天长阍永叫不闻,健马那堪持朽辔。
书生痛哭倚蒿篱,有钱难买青山翠。

Pronounciation

wén shěng chéng jí bào

huáng hú jī tóu hóng rǎn lèi , shǒu shā dū táng rú ér xì û fēi ān dié qí chén niǎn chén , bào shū yī xī sān huí zhì 。
tiān zǐ shèng míng chén liǎn shǒu , xiōng yì jué jìn tiān xià shì 。
èr bǎi nián lái hǎo jì wǎng , chén liè xīng fēn wěi píng dì 。
tiān cháng hūn yǒng jiào bù wén , jiàn mǎ nà kān chí xiǔ pèi 。
shū shēng tòng kū yǐ hāo lí , yǒu qián nán mǎi qīng shān cuì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.