Traditional

聞虞沔州有替,將歸上都,登漢東城寄贈

淮南搖落客心悲,溳水悠悠怨別離。
早雁初辭舊關塞,秋風先入古城池。
腰章建隼皇恩賜,露冕臨人白發垂。
惆悵恨君先我去,漢陽耆老憶旌麾。

Simplified

闻虞沔州有替,将归上都,登汉东城寄赠

淮南摇落客心悲,溳水悠悠怨别离。
早雁初辞旧关塞,秋风先入古城池。
腰章建隼皇恩赐,露冕临人白发垂。
惆怅恨君先我去,汉阳耆老忆旌麾。

Pronunciation

wén yú miǎn zhōu yǒu tì , jiāng guī shàng dū , dēng hàn dōng chéng jì zèng

huái nán yáo luò kè xīn bēi , yún shuǐ yōu yōu yuàn bié lí 。
zǎo yàn chū cí jiù guān sāi , qiū fēng xiān rù gǔ chéng chí 。
yāo zhāng jiàn sǔn huáng ēn cì , lù miǎn lín rén bái fā chuí 。
chóu chàng hèn jūn xiān wǒ qù , hàn yáng qí lǎo yì jīng huī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.