Traditional

聞行簡恩賜章服喜成長句寄之

吾年五十加朝散,爾亦今年賜服章。
齒發恰同知命歲,官銜俱是客曹郎。
[予與行簡俱年五十始著緋,皆是主客郎官。
]榮傳錦帳花聯萼,彩動綾袍雁趁行。
[緋多以雁銜瑞莎為之也。
]大牴著緋宜老大,莫嫌秋鬢數莖霜。

Simplified

闻行简恩赐章服喜成长句寄之

吾年五十加朝散,尔亦今年赐服章。
齿发恰同知命岁,官衔俱是客曹郎。
[予与行简俱年五十始着绯,皆是主客郎官。
]荣传锦帐花联萼,彩动绫袍雁趁行。
[绯多以雁衔瑞莎为之也。
]大抵着绯宜老大,莫嫌秋鬓数茎霜。

Pronunciation

wén xíng jiǎn ēn cì zhāng fú xǐ chéng cháng jù jì zhī

wú nián wǔ shí jiā zhāo sàn , ěr yì jīn nián cì fú zhāng 。
chǐ fā qià tóng zhī mìng suì , guān xián jù shì kè cáo láng 。
[ yú yǔ xíng jiǎn jù nián wǔ shí shǐ zhuó fēi , jiē shì zhǔ kè láng guān 。
] róng chuán jǐn zhàng huā lián è , cǎi dòng líng páo yàn chèn xíng 。
[ fēi duō yǐ yàn xián ruì suō wéi zhī yě 。
] dà dǐ zhuó fēi yí lǎo dà , mò xián qiū bìn shù jīng shuāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.