Traditional

聞裴李二舍人拜綸閣

鳳池後面新秋月,龍闕前頭薄暮山。

Simplified

闻裴李二舍人拜纶阁

凤池后面新秋月,龙阙前头薄暮山。

Pronunciation

wén péi lǐ èr shè rén bài lún gé

fèng chí hòu miàn xīn qiū yuè , lóng què qián tóu báo mù shān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.