Traditional

聞角

河白如銀天淡青,角聲中有玉關情。
早知送老桑麻野,悔失安西萬裏行。

Simplified

闻角

河白如银天淡青,角声中有玉关情。
早知送老桑麻野,悔失安西万里行。

Pronunciation

wén jiǎo

hé bái rú yín tiān dàn qīng , jiǎo shēng zhōng yǒu yù guān qíng 。
zǎo zhī sòng lǎo sāng má yě , huǐ shī ān xī wàn lǐ xíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.