Traditional

聞雨

多雨絕塵事,寥寥入太玄。
城陰疏復合,檐滴斷還連。
念我勞造化,從來五十年。
誤將心徇物,近得還自然。
閑居草木侍,虛室鬼神憐。
有時進美酒,有時泛清弦。
聲真不世識,心醉豈言詮。

Simplified

闻雨

多雨绝尘事,寥寥入太玄。
城阴疏复合,檐滴断还连。
念我劳造化,从来五十年。
误将心徇物,近得还自然。
闲居草木侍,虚室鬼神怜。
有时进美酒,有时泛清弦。
声真不世识,心醉岂言诠。

Pronunciation

wén yǔ

duō yǔ jué chén shì , liáo liáo rù tài xuán 。
chéng yīn shū fù hé , yán dī duàn huán lián 。
niàn wǒ láo zào huà , cóng lái wǔ shí nián 。
wù jiāng xīn xùn wù , jìn dé huán zì rán 。
xián jū cǎo mù shì , xū shì guǐ shén lián 。
yǒu shí jìn měi jiǔ , yǒu shí fàn qīng xián 。
shēng zhēn bù shì shí , xīn zuì qǐ yán quán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.