Traditional

聞雨

窮冬萬花匝,永夜百憂攢。
危戍臨江火,空齋入雨寒。
斷猿知屢別,嘶雁覺虛彈。
心對爐灰死,顏隨庭樹殘。
舊恩懷未報,傾膽鏡中看。

Simplified

闻雨

穷冬万花匝,永夜百忧攒。
危戍临江火,空斋入雨寒。
断猿知屡别,嘶雁觉虚弹。
心对炉灰死,颜随庭树残。
旧恩怀未报,倾胆镜中看。

Pronunciation

wén yǔ

qióng dōng wàn huā zā , yǒng yè bǎi yōu zǎn 。
wēi shù lín jiāng huǒ , kōng zhāi rù yǔ hán 。
duàn yuán zhī lǚ bié , sī yàn jué xū dàn 。
xīn duì lú huī sǐ , yán suí tíng shù cán 。
jiù ēn huái wèi bào , qīng dǎn jìng zhōng kàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.