Traditional

聞雨

慷慨心猶壯,蹉跎鬢已秋。
百年殊鼎鼎,萬事祗悠悠。
不悟魚千裏,終歸貉一丘。
夜闌聞急雨,起坐涕交流。

Simplified

闻雨

慷慨心犹壮,蹉跎鬓已秋。
百年殊鼎鼎,万事祗悠悠。
不悟鱼千里,终归貉一丘。
夜阑闻急雨,起坐涕交流。

Pronunciation

wén yǔ

kāng kǎi xīn yóu zhuàng , cuō tuó bìn yǐ qiū 。
bǎi nián shū dǐng dǐng , wàn shì zhī yōu yōu 。
bù wù yú qiān lǐ , zhōng guī hé yī qiū 。
yè lán wén jí yǔ , qǐ zuò tì jiāo liú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.