Traditional

聞雨

潭底乖龍喚不應,驕陽似欲敗西成。
虛堂永夜耿無睡,起聽四郊車水聲。

Simplified

闻雨

潭底乖龙唤不应,骄阳似欲败西成。
虚堂永夜耿无睡,起听四郊车水声。

Pronunciation

wén yǔ

tán dǐ guāi lóng huàn bù yīng , jiāo yáng sì yù bài xī chéng 。
xū táng yǒng yè gěng wú shuì , qǐ tīng sì jiāo chē shuǐ shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.