Traditional

聞韓無咎下世

書劍飄然去國時,南蘭陵郡日題詩。
吳波漲綠迎桃葉,穰燭堆紅按柘枝。
故友去為山下土,衰翁何恨鬢邊絲。
憑高老淚無揮處,神武衣冠掛已遲。

Simplified

闻韩无咎下世

书剑飘然去国时,南兰陵郡日题诗。
吴波涨绿迎桃叶,穰烛堆红按柘枝。
故友去为山下土,衰翁何恨鬓边丝。
凭高老泪无挥处,神武衣冠挂已迟。

Pronunciation

wén hán wú jiù xià shì

shū jiàn piāo rán qù guó shí , nán lán líng jùn rì tí shī 。
wú bō zhǎng lǜ yíng táo yè , ráng zhú duī hóng àn zhè zhī 。
gù yǒu qù wéi shān xià tǔ , shuāi wēng hé hèn bìn biān sī 。
píng gāo lǎo lèi wú huī chǔ , shén wǔ yī guān guà yǐ chí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.