Traditional

閩人謠

風吹楊菜鼓山下,不得錢郎戈不罷。

Simplified

闽人谣

风吹杨菜鼓山下,不得钱郎戈不罢。

Pronunciation

mǐn rén yáo

fēng chuī yáng cài gǔ shān xià , bù dé qián láng gē bù bà 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.