Traditional

閩伶官戲主延政語

隻聞有泗州和尚,不見有五縣天子。

Simplified

闽伶官戏主延政语

只闻有泗州和尚,不见有五县天子。

Pronunciation

mǐn líng guān xì zhǔ yán zhèng yǔ

zhī wén yǒu sì zhōu hé shàng , bù jiàn yǒu wǔ xiàn tiān zǐ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.