Traditional

閶門懷古

獨鳥下高樹,遙知吳苑園。
淒涼千古事,日暮倚閶門。

Simplified

阊门怀古

独鸟下高树,遥知吴苑园。
凄凉千古事,日暮倚阊门。

Pronunciation

chāng mén huái gǔ

dú niǎo xià gāo shù , yáo zhī wú yuàn yuán 。
qī liáng qiān gǔ shì , rì mù yǐ chāng mén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.