Traditional

闕題

婚禮知無賀,承家嘆有輝。
親迎驥子躍,吉兆鳳雛飛。
溫席開華扇,梁門換褧衣。
遙思桃李日,應賦采蘋歸。

Simplified

阙题

婚礼知无贺,承家叹有辉。
亲迎骥子跃,吉兆凤雏飞。
温席开华扇,梁门换褧衣。
遥思桃李日,应赋采蘋归。

Pronunciation

què tí

hūn lǐ zhī wú hè , chéng jiā tàn yǒu huī 。
qīn yíng jì zǐ yuè , jí zhào fèng chú fēi 。
wēn xí kāi huá shàn , liáng mén huàn jiǒng yī 。
yáo sī táo lǐ rì , yīng fù cǎi pín guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.