Traditional

阮郎歸

劉郎何日是來時。
無心雲勝伊。
行雲猶解傍山飛。
郎行去不歸。
強勻畫,又芳菲。
春深輕薄衣。
桃花無語伴相思。
陰陰月上時。

Simplified

阮郎归

刘郎何日是来时。
无心云胜伊。
行云犹解傍山飞。
郎行去不归。
强匀画,又芳菲。
春深轻薄衣。
桃花无语伴相思。
阴阴月上时。

Pronunciation

ruǎn láng guī

liú láng hé rì shì lái shí 。
wú xīn yún shèng yī 。
xíng yún yóu jiě bàng shān fēi 。
láng xíng qù bù guī 。
qiáng yún huà , yòu fāng fēi 。
chūn shēn qīng báo yī 。
táo huā wú yǔ bàn xiāng sī 。
yīn yīn yuè shàng shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.