Traditional

阮郎歸

落花浮水樹臨池。
年前心眼期。
見來無事去還思。
而今花又飛。
淺螺黛,淡燕脂。
閑妝取次宜。
隔簾風雨閉門時。
此情風月知。

Simplified

阮郎归

落花浮水树临池。
年前心眼期。
见来无事去还思。
而今花又飞。
浅螺黛,淡燕脂。
闲妆取次宜。
隔帘风雨闭门时。
此情风月知。

Pronunciation

ruǎn láng guī

luò huā fú shuǐ shù lín chí 。
nián qián xīn yǎn qī 。
jiàn lái wú shì qù huán sī 。
ér jīn huā yòu fēi 。
qiǎn luó dài , dàn yàn zhī 。
xián zhuāng qǔ cì yí 。
gé lián fēng yǔ bì mén shí 。
cǐ qíng fēng yuè zhī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.