Traditional

阮郎歸

濃香搓粉細腰肢。
青螺深畫眉。
玉釵撩亂挽人衣。
嬌多長睡遲。
繡簾角,月痕低。
仙郎東路歸。
淚紅滿面濕胭脂。
蘭房怨別離。

Simplified

阮郎归

浓香搓粉细腰肢。
青螺深画眉。
玉钗撩乱挽人衣。
娇多长睡迟。
绣帘角,月痕低。
仙郎东路归。
泪红满面湿胭脂。
兰房怨别离。

Pronunciation

ruǎn láng guī

nóng xiāng cuō fěn xì yāo zhī 。
qīng luó shēn huà méi 。
yù chāi liāo luàn wǎn rén yī 。
jiāo duō cháng shuì chí 。
xiù lián jiǎo , yuè hén dī 。
xiān láng dōng lù guī 。
lèi hóng mǎn miàn shī yān zhī 。
lán fáng yuàn bié lí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.