Traditional

阮郎歸

山池芳草綠初勻。
柳寒眉尚顰。
東風吹雨細如塵。
一庭花臉皴。
鶯共蝶,怨還嗔。
眼前無好春。
這番天氣殺愁人。
人愁旋旋新。

Simplified

阮郎归

山池芳草绿初匀。
柳寒眉尚颦。
东风吹雨细如尘。
一庭花脸皴。
莺共蝶,怨还嗔。
眼前无好春。
这番天气杀愁人。
人愁旋旋新。

Pronunciation

ruǎn láng guī

shān chí fāng cǎo lǜ chū yún 。
liǔ hán méi shàng pín 。
dōng fēng chuī yǔ xì rú chén 。
yī tíng huā liǎn cūn 。
yīng gòng dié , yuàn huán chēn 。
yǎn qián wú hǎo chūn 。
zhè fān tiān qì shā chóu rén 。
rén chóu xuán xuán xīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.