Traditional

阮郎歸

春風吹雨繞殘枝。
落花無可飛。
小池寒淥欲生漪。
雨晴還日西。
簾半卷,燕雙歸。
諱愁無奈眉。
翻身整頓著殘棋。
沈吟應劫遲。

Simplified

阮郎归

春风吹雨绕残枝。
落花无可飞。
小池寒渌欲生漪。
雨晴还日西。
帘半卷,燕双归。
讳愁无奈眉。
翻身整顿著残棋。
沈吟应劫迟。

Pronunciation

ruǎn láng guī

chūn fēng chuī yǔ rào cán zhī 。
luò huā wú kě fēi 。
xiǎo chí hán lù yù shēng yī 。
yǔ qíng huán rì xī 。
lián bàn juàn , yàn shuāng guī 。
huì chóu wú nài méi 。
fān shēn zhěng dùn zhù cán qí 。
shěn yín yīng jié chí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.