Traditional

阮郎歸

門兒高掛艾人兒。
鵝兒粉撲兒。
結兒綴著小符兒。
蛇兒百索兒。
紗帕子,玉環兒。
孩兒畫扇兒。
奴兒自是豆娘兒。
今朝正及時。

Simplified

阮郎归

门儿高挂艾人儿。
鹅儿粉扑儿。
结儿缀着小符儿。
蛇儿百索儿。
纱帕子,玉环儿。
孩儿画扇儿。
奴儿自是豆娘儿。
今朝正及时。

Pronunciation

ruǎn láng guī

mén ér gāo guà ài rén ér 。
é ér fěn pū ér 。
jié ér zhuì zhuó xiǎo fú ér 。
shé ér bǎi suǒ ér 。
shā pà zǐ , yù huán ér 。
hái ér huà shàn ér 。
nú ér zì shì dòu niáng ér 。
jīn zhāo zhèng jí shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.